Zapovedi stila


  Kako pisati za Razpotja?

   
   

 • Preden pošljete članek, prelistajte revijo in preverite obliko besedil, prakso navajanja, rabo navednic in poševne pisave ter drugih relevantnih detajlov. Če želite, lahko uredništvo da mednaslove, vendar naj bo vaš tekst v vsakem primeru razdelan v krajše smiselne celote.

 • Poskrbite, da bo vaš tekst jezikovno neoporečen. Članki so lektorirani, toda od avtorjem pričakujemo, da upoštevajo pravopisna, slovnična in skladenjska pravila.

 • Bodite pozorni, da navedete avtorstvo misli, ki ste se jih izposodili pri drugih. Vendar naj navedbe ne bodo pedantne; skušajte jih omejiti na najnujneje.

 • Pišite razločno. Svoje misli razčlenjujte na jasen in razumljiv način.

 • Izogibajte se žargonu in znanstvenemu besedišču. Če uvedete pojem, ki se uporablja v določeni disciplini in še ni prešel v splošno rabo, na kratko pojasnite njegov pomen.

 • Kjerkoli je mogoče, namesto tujke uporabite slovensko besedo, razen če bi to oviralo razumevanje ali natančnost izražanja.

 • Predpostavljajte inteligentnega in razgledanega bralca, a ne specialista. Ne glede na področje, o katerem pišete, se zavedajte, da svoje znanje ali ekspertizo predstavljate interesiranemu bralstvu, ki vašega področja ne pozna.

 • Ne glede na prejšnjo točko, se izogibajte pretirano razlagalnemu, pokroviteljskemu ali učbeniškemu slogu. Razpotja so revija za kulturno javno razpravo, ne poljudoznanstvena publikacija. Zvrst, h kateri naj teži vaš tekst, je kratek esej.

 • Izogibajte se puhlicam, izrabljenim frazam, žurnalističnemu besedišču in modnim besednim zvezam. Ne ponavljajte se.

 • Bodite samorefleksivni. Zavedajte se, od kod govorite, in ne predpostavljajte, da bralci delijo vaše ideološke, nazorske, epistemološke, estetske, moralne in druge predpostavke. Svojih stališč ne postulirajte, temveč argumentirajte.

 • Ne posplošujte. Pri ocenah in podajanju dejstev bodite natančni.

 • Ne bojte se ironije. Vaša sovražnika sta suhoparnost in kliše.